Regler för tomtskådning

§1 Alla spontant uppträdande fåglar som identifieras när man står innanför tomtens gränser räknas samt fåglar som kan ses inom tomtens gränser, när du befinner dig utanför.

Definitionen av en tomt lyder enligt Riksskatteverket: "Mark till fastighet, som är bebyggd med småhus, hyreshus......, skall i sin helhet utgöra tomtmark om fastigheten ligger i ett ägoskifte och har en total areal som inte överstiger två hektar." Denna yta på 20000 kvadratmeter kan vara ett lämpligt tak för hur stor tomt som får räknas med.

§2 En grundförutsättning för tomtskådandet är att man skådar från en tomt som tillhör det hus där man bor åtminstone under en del av året.

§3 För att en art skall få räknas skall man ha sett eller hört arten så väl att man själv kan göra en säker artbestämning med hjälp av sina egna observationer. Detta hindrar inte att artbestämningen görs i efterhand, till exempel efter studier av eventuella foton eller ljudupptagningar.